octombrie 21, 2015

Referinte

 

Aviz

la planul tematic şi  programul de pregătire a conducătorilor de autovehicule al

CENTRULUI DE FORMARE / PERFECŢIONARE A ABILITĂŢILOR CONDUCĂTORILOR DE AUTOVEHICULE

“ARTA CONDUCERII”

Elaborat de domnul Pavel Rozovel, profesor de discipline tehnice, specialist în domeniul pregătirii conducătorilor de autovehicule.

 

Scopul programului de pregătire a conducătorilor auto, elaborat de domnul Pavel Rozovel este să fie pregătiţi  conducători calificati, respectuoşi, discurcăreţi, care conduc în siguranţă cu  satisfacţie automobilul.

Documentul vizat conţine două părţi. În prima parte autorul argumentează  nevoia de perfecţionare a procesului de pregătire a conducătorilor auto determinată de caracteristicile actuale ale traficului: inovaţiile tehnice, aglomeraţie, necesitatea de a conduce nu doar local, ci şi pe rute internaţionale.  Totodată, domnul P. Rozovel se referă şi la necesitatea de a construi programele de instruire pe baza nivelului actual al psihologiei educaţionale şi al metodologiei de predare, învăţare, evaluare, care prevede orientarea la valori, la nevoile concrete de învăţare a subiectului,  considerarea particularităţilor de vărstă, gen şi individuale ale celui ce învaţă, diagnosticarea nivelului iniţal de formare a deprinderilor de conducere şi formarea în concordanţă cu legităţile psihologice de dezvoltare a abilităţilor. În particular, se arată, că formarea abilităţilor de conducere la prima etapă, trebuie să se bazeze pe un sistem clar de indicatori perceptibil, la care se poate orienta studentul. Nu se poate conta doar pe intuiţie sau pe senzaţii, care sunt, cum  se stie, subiective, cum ar fi, spre exemplu, măsurarea distanţei “la ochi”, după expresia exactă a autorului, cursantul „nu poate vedea lucrurile cu ochii instructorului”.

Ideea centrală a prezentului document este de a rezolva integral problema pregătirii conducătorilor de vehicule, care pe viitor vor conduce automobilul cu precauţie, conştient, cu dibăcie, calm, să nu aducă automobilul în situaţii critice, dar în acelaşi timp momentan să i-a decizii corecte în evitarea situaţiilor critice cu care se vor întâlni pe parcurs. Formarea conform programului propus va ajuta cursanţii să se debaraseze de blocajele psihologice, de frică.

Sunt expuse ideile principale, care stau la baza curriculumului: scopul, finalităţile, ideile conceptuale şi metodologice; responsabilităţile instructorului auto, cerinţele faţă de cursanţi, orientarea spre dezvoltare şi perfecţionare, modulele care se prevăd de a fi promovate pe parcursul instruirii.

Programul prezentat spre avizare prevede diverse tipuri de activităţi, care vor contribui la formarea cu succes a competenţelor profesionale. Menţionăm, în special, metodele de conducere a autovehiculului, care trebuie utilizate pentru a conduce nu crea depăşi situaţiile rutiere critice, propuse de autori, moment deosebit de valoros în condiţiile traficului în Republica Moldova. Am aprecia ca deosebit de eficientă metodologia de formare, recomandată de autorul curriculumului.

Actualitatea conceptului curriculumului, a conţinuturilor formative, a metodelor şi tehicilor propuse, este incontestabilă.

Partea a doua a documentului vizat reflectă conţinutul programului de pregătire cu dustribuirea orientativă a timpului.

Programul de pregătire a conducătorilor de autovehicule, elaborat de domnul Pavel Rozovel se caracterizează printr-un şir de elemente inovative:

  1. Este bazat  pe valori: viaţa şi securitatea ei;
  2. Sunt luate în consideraţie părţile vulnerabile ale procesului tradiţional de pregătire a conducătorilor de vehicule în Republica Moldova;
  3. Scopul, care prevede formarea competenţelor de conducere profesionistă, cu respect pentru legea circulaţiei rutiere, a competenţelor de evitare a situaţiilor de risc;
  4. Este bazat pe principiile psihologiei şi pedagogiei moderne:

Centrare pe nevoile elevului;

Principiul pracseologic;

Luarea în consideraţie a particularităţilor individuale, de gen de vârstă;

Orientare spre formarea deprinderilor şi a gândirii.

Aceste şi alte momente, punctate anterior,  conferă programului un grad superior de calitate şi  caracter inovativ, ceea ce ne determină să recomandăm aplicarea largă a lui în procesul de pregătire a conducătorilor auto.

 

Aglaida Bolboceanu,

                                                                                   profesor, doctor habilitat,

                                                                                  şef sector psihologie,

                                                                            Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

APRECIERE

  la curriculum integral privind instruirea individuală a conducătorilor auto de categoria „B”.

  Curriculum integrat prezentat spre apreciere de către Centrul de perfecţionare a conducătorilor auto, „Arta Conducerii”SRL, este bine gândit şi structurat, conţine scopul şi obiectivele cursului, competenţe speciale, finalitatea cursului, strategii didactice şi de evaluare, bibliografia.

Programul de instruire înaintat de autor este actual din motivul gradului înalt de automobilizare, circulaţiei aglomerate pe drumurile naţionale şi mai ales pe străzile urbane.

În program sunt prevăzute practic toate tipurile de activităţi necesare pentru formarea competenţilor profesionale a conducătorului auto.

Exerciţiile prevăzute în programul de instruire practică sunt bine structurate şi permite formarea şi dezvoltarea mai aprofundată a abilităţilor în conducerea sigură a autovehiculului.

În corespundere cu cerinţele faţă de curriculum la disciplină autorul în mod destul de desfăşurat a prezentat activităţi de predare, însuşire şi evaluare, ca un proces întreg continuu.

Este de dorit ca în planul tematic durata activităţilor să fie revizuite reieşind din timpul real eficient pentru realizarea procesului de instruire.

Realizarea curriculumului dat bazat pe conceptul de formare a conducătorilor auto cu conţinuturi integralizate, va permite perfecţionarea cunoştinţelor şi deprinderilor practice în vederea prevenirii şi evitării accidentelor rutiere.

În concluzii: curriculum integral de instruire individuală a conducătorilor auto categoria „B” este pregătit la un nivel metodico-didactic înalt, cuprinde toate temele necesare care trebuie să cunoască şoferii şi poate fi recomandată pentru a fi aprobată de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

Aprecierea a fost elaborată:

Şef catedră Inginerie şi Managment în Transport

conf. univ. dr.   Victor CEBAN